ENGLISH

USLUGE

Dnevni centar za djecu


Kako smo počeli?

Udruženje Nova generacija je kroz posvećenost i rad na zaštiti i unaprijeđenju prava djeteta, sa fokusom na borbu protiv nasilja nad djecom prepoznalo najveće probleme sa kojima se suočavaju djeca iz našeg grada i pokrenulo projekte i programe iz oblasti zaštite prava djece. Jedan od programa koji je uspostavljen je i Dnevni centar za djecu koji je osnovan od strane Udruženja Nova generacija 2011. godine, a njegov rad je podržan od strane partnera:JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka i organizacije Save the Children International.

Zbog koga postojimo?

Korisnici/ce Dnevnog centra su djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, preciznije rečeno djeca koja su u okviru svojih porodica doživjela fizičko, psihološko i/ili seksualno nasilje ili su zanemarena od strane roditelja/staratelja, te djeca koja su uključena u život i/ili rad na ulici, a kojima je neophodno obezbijediti podršku i pomoć.

Principi i aktivnosti u radu Dnevnog centra

Dnevni centar predstavlja sigurno mjesto za djecu, gdje se adekvatno i interventno reaguje na akutni problem djeteta, obezbjeđuje se pristup uslugama socijalne i zdravstvene zaštite, školskom sistemu, te se promovišu i štite dječija prava, pruža psihosocijalna pomoć i podrška i obezbjeđuju ostale usluge koje su važne za zadovoljavanje potreba djece.
U Dnevnom centru se savjetodavnim, podržavajućim i edukativnim pristupom radi na prevazilaženju traumatskih i/ili visoko stresnih životnih iskustava djece, kao i osnaživanju djece da postanu aktivni subjekti u kreiranju svog života.

Dnevni centar u svom radu angažuje stručno osoblje i volontere/ke koji su edukovani za rad sa djecom, a posebno edukovani za rad sa djecom iz osjetljivih i rizičnih grupa i koji su u svom radu obavezni poštovati Politiku o zaštiti djeteta Udruženja "Nova generacija".
Osoblje Dnevnog centra u praćenju sveukupnog stanja djece ostvaruje saradnju sa JU “Centar za socijalni rad” Banja Luka, osnovnim i srednjim školama koje korisnici Dnevnog centra pohađaju, te organizacijama civilnog društva iz lokalne zajednice i svima koji su uključeni u socijalnu mrežu i sistem podrške djetetu. Osnovni principi rada Dnevnog centra su:
Princip dobrovoljnosti – djeca potpuno dobrovoljno koriste uslugu Dnevnog centra, te su slobodni da dobrovoljno prestanu koristiti uslugu;
Princip povjerenja – kompletan rad u Dnevnom centru se bazira na povjerenju koje se uspostavlja između djece i osoblja, volontera/ki i saradnika/ca, kao i na povjerljivosti informacija o djeci;
Princip participacije – djeci su omogućeni uslovi pri kojima mogu da izraze svoje mišljenje i da se njihovo mišljenje uzme u obzir u svim stvarima i aktivnostima koje ih se neposredno tiču.

U sigurnoj i zaštićujućoj atmosferi Dnevnog centra, djeci su obezbjeđene usluge koje zadovoljavaju njihove egzistencijalne potrebe (minimalno dva obroka dnevno, uslovi za kupanje i dobijanje čiste odjeće i obuće, pristup uslugama zdravstvene i socijalne zaštite), potrebe za sigurnošću (djeca borave u sigurnom prostoru pod nadzorom edukovanih stručnjaka koji sa djecom imaju razvijen odnos povjerenja), potrebe za ljubavlju i pripadanjem (djeca se uključuju u vršnjačku grupu i kod njih se gradi doživljaj pripadnosti, borave u sigurnom prostoru i bezuslovno su prihvaćena), potrebe za samopoštovanjem (kroz psihosocijalnu podršku i učešće na radionicama djeca se osnažuju i grade pozitivnu sliku o sebi i drugim ljudima) i potrebe za ispoljavanjem svojih potencijala (kroz kreativne radionice i sve aktivnosti djeci su stvoreni uslovi da ispolje svoje talente i interesovanja).
Za djecu i sa djecom su organizovane i aktivnosti van prostora Dnevnog centra. Djeca redovno, jednom sedmično odlaze na gradski olimpijski bazen, a tokom ljeta u obližnji park gdje se organizuju sportsko-rekreativne aktivnosti. U toku svake godine za djecu i sa djecom je organizovan odlazak na minimalno dva izleta u poznata izletišta koja se nalaze u okolini regije grada. Djeci je obezbjeđen i redovan odlazak u pozorište i bioskop, kao i mnoge druge aktivnosti.

Rezultati koje ostvarujemo...

Od 2011. godine, pa sve do danas, za više od 650 djece je obezbjeđena minimalno jedna usluga u Dnevnom centru. Preko 130 djece na godišnjem nivou koristi neku od usluga Dnevnog centra, dok je prosječni broj djece koja koriste neku od usluga na mjesečnom nivou 35 do 40. Rad Dnevnog centra danas je poznat velikom broju profesionalaca iz oblasti dječije zaštite, stručnih radnika raznih ustanova, institucija i organizacija civilnog društva, djece i roditelja/staratelja, kao i građana sa teritorije grada Banja Luka, ali i širom Bosne i Hercegovine.

Ostvarili smo saradnju sa stručnim timovima osnovnih i srednjih škola u Banjaluci, čime smo postali značajna karika u sistemu podrške djeci u našem gradu... Aktivno promovišemo volonterizam – značajnu ulogu u radu Dnevnog centra zauzimaju volonterke i volonteri koji su uključeni u mnoge aktivnosti, a preko 100 volonterki i volontera je bilo uključeno u aktivnosti Dnevnog centra od 2011. godine do danas.

Udruženje Nova generacija je učestvovalo u procesu kreiranja Minimalnih standarda dnevnih centara za djecu uključenu u život i/ili rad na ulici u Bosni i Hercegovini i procesu kreiranja Minimalnih standarda i spcifikacije usluge terenskog rada u Bosni i Hercegovini koji se poštuju u radu Dnevnog centra, čime smo našim korisnicima/cama osigurali kvalitet usluge.

Imamo razvijenu saradnju sa JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka, te smo registrovani u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti Republike Srpske...

Radno vrijeme Dnevnog centra je svaki radni dan od 9:00 do 17:00 časova (Dnevni centar vikendom ne radi).

 

Politika, pravilnici i procedure

Aktuelni projekti i akcije

Partneri