ENGLISH

USLUGE

Prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenju


UG “Nova generacija” u saradnji sa JU „Centar za socijalni rad“ Banja Luka realizuje aktivnosti za zaštitu djece i omladine zatečene u skitnji i prosjačenju, a u vidu Prihvatne stanice koja je u funkciji 24 časa dnevno.
Prihvatna stanica vrši prihvat i kratkotrajni smještaj djece i omladine koja se nađu u skitnji, prosjačenju ili drugim slučajevima u kojima je hitno potreban kratkotrajan smještaj, ishrana, primjena zdravstveno-higijenskih mjera, utvrđivanje identiteta, sačinjavanje nalaza o njihovom ponašanju s ciljem da se dijete što prije vrati u primarnu porodicu, ustanovu socijalne zaštite ili da se preda nadležnoj službi socijalne zaštite u mjestu porijekla djeteta.

Godišnje kroz Prihvatnu stanicu prođe oko 30 djece.

Tokom boravka djece u prostorijama Prihvatne stanice, u zavisnosti od trenutne potrebe djeteta, dežurni vaspitači pružaju usluge različitog tipa:
1.Izrada dokumenta o prihvatu djeteta
2.Organizovanje sigurnog i humanog kratkotrajnog boravka djeteta
3.Utvrđivanje identiteta maloljetnih lica zatečenih u skitnji i upoznavanje sa okolnostima pod kojima je dijete otišlo u skitnju
4.Izrada socijalne anamneze
5.Obezbjeđivanje ishrane
6.Obezbjeđivanje higijenskih mjera
7.Obezbjeđivanje čiste garderobe
8.Organizovanje slobodnog vremena
9.Hitno kontaktiranje porodice, organa starateljstva ili ustanove socijalne zaštite iz koje je dijete pobjeglo
10.Prevoz i pratnja djeteta prilikom vraćanja u porodicu i ustanovu iz koje je dijete pobjeglo ili predaja djeteta nadležnom organu starateljstva
11.Izrada dokumenta o predaji djeteta


 

Politika, pravilnici i procedure

Aktuelni projekti i akcije

Partneri